UNIÓ ESPORTIVA CLARET

 

Preàmbul

La Unió Esportiva Claret es caracteritza per ser un club de bàsquet que aglutina al seu voltant una considerable massa social formada per més 300 jugadors, als que cal afegir entrenadors, junta, ex jugadors i famílies, però que alhora, per la seva pròpia idiosincràsia, és un club molt “familiar” on existeixen vincles i llaços de parentiu i/o d’amistat entre tots els diferents estaments que li atorguen un caràcter particular.
A la recerca de l’establiment d’un mena de codi de conducta bàsic adreçat a tots els estaments, i desprès d’analitzar la qüestió extensament i veure models d’altres clubs i esports, hem considerat que el document de partida que més s’adia és el denominat “Código de Conducta en Competiciones Deportivas Escolares”. Aquest codi, elaborat per l’Equip de Desenvolupament Organitzaciónal (EDO) del Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, té a més com a referències altres documents emesos per institucions públiques reconegudes com el Codi d’Ètica Esportiva de la C.E. (1992), el Codi d’Ètica Esportiva ISQ, i el Codi Deontològic de l’Educació Física CCGCOLEF (2010).
L’adaptació dels esmentats textos té com a resultat un document que pretén treballar sobre la inculcació d’uns principis tot creant una mena de recordatori i guia bàsica, i no tancada, de les conductes que volem pel nostre model de club, i que va adreçat a tots els estaments que el formen per igual: directius, entrenadors, jugadors i familiars/afeccionats.
En aquest sentit aquest codi de conducta ha d’utilitzar-se com un instrument per a la promoció i el desenvolupament de la bona pràctica esportiva, concretar-se amb la participació dels implicats i adequar-se a les necessitats de cada realitat, incidint en els aspectes positius, reforçant les bones conductes i evitant visions exclusivament centrades en les sancions.
El club en farà màxima difusió d’aquest document i el posarà a l’abast de tothom en els espais comuns de la pàgina web.

Estem del tot segurs que des de tots els estaments del club i sempre amb un ànim constructiu i de millora personal i col·lectiva, es col·laborarà per ajudar a reforçar les conductes positives i a corregir i superar adequadament les situacions negatives que inevitablement en el decurs de cada temporada es poden produir.

Desenvolupament

Aquest CODI per tal de fer-se més entenedor, s’organitza per a cada col·lectiu al voltant de 2 conceptes:

- Principis: inspira l’actuació.
- Conductes positives: comportaments que contribueixen a la consolidació dels principis que impulsen l’aprovació del codi de conducta. El revers de les conductes positives, i que no detallem per donar més agilitat al text, serien les conductes a evitar: es a dir comportaments que de forma implícita o explícita van en contra de la lletra o l’esperit dels principis del codi de conducta.
Les conductes positives que s’enumeren, tenen en tot cas un caràcter bàsic i exemplificador, i en cap cas s’ha de considerar com un recull tancat o excloent d’altres conductes positives anàlogues o més específiques.

I. En referència als JUGADORS

Principi:

Observa les normes bàsiques i l’esperit del Fair Play (Joc net), gaudir i acceptar la realització de la pràctica esportiva, tenir present que l’esport forja a persones per la vida. L’esport és salut. Practica’l pel teu benefici. Juga pel plaer de fer-ho. Abans que ser un gran esportista, procura ser una gran persona, i que et coneguin tant o més pel teu comportament com per les victòries que aconsegueixis.

Conductes positives:

1. Compleix amb els principis del Joc net: Accepta sense protestar les decisions dels àrbitres. Col·labora amb ells per a que els partits es disputin sota la màxima esportivitat.
2. Respecta les decisions de l’entrenador. Evita protestar en els canvis, pel que suposa de menyspreu per al company substituït, per l’entrenador i per la resta de l’equip.
3. La intensitat i dedicació als entrenaments és fonamental per millorar el rendiment individual i col·laborar a la millora de l’equip. Cal ser persistent i tenir continuïtat.
4. Respecta la integritat del rival. Evita menysprear el rival. Saluda esportivament, tant si es guanya com si es perd.
5. Evita discutir amb els propis companys i pel mateix motiu anima al company que falla.
6. Evita respondre a les provocacions del contrari.
7. Evita aprofitar-se mai de la lesió d’un contrari per aconseguir avantatges. Evita lesionar un esportista.
8. Evita provocar que altres cometin sancions.
9. Accepta les disculpes del rival i disculpat quan l’error hagi estat teu.
10. Respecta les instal·lacions esportives i el seu material.
11. Evita obsessionar-te amb la victòria, recorda considerar l’esport com un joc en el qual la derrota també en forma part, i cal assumir-la i aprendre’n.
12. Dona exemple amb la teva actuació també en relació a totes les conductes positives demanades a tots els altres estaments del club: entrenadors, familiars/aficionats, directius.

II. En referència a L’ENTRENADOR i al COS TÈCNIC

Principi:

L’activitat esportiva ha de tenir un clar sentit educatiu i formatiu que en tot cas serà prioritari sobre el sentit merament competitiu, estant orientat a la millora de les persones i de la societat.
Els entrenadors que formen part del cos tècnic han d’estar ben preparats per a les activitats esportives que dirigeixen i disposar de la formació adient; la seva tasca ha d’estar orientada a establir un entorn de treball positiu i programar les activitats apropiades a l’edat, maduresa, experiència, capacitat i expectatives dels esportistes.
Els entrenadors són i han de ser exemplars en la seva forma d’actuar i relacionar-se amb totes les diferents persones que interactuen al voltant de l’equip.

Conductes positives:

1. Fomenta els criteris de comportament i ajuda dels principis del Joc net.
2. Assegura que tots els esportistes tenen suficients oportunitats per a participar, progressar i sentir-se part important de l’equip que formen part.
3. Potencia que els esportistes s’uneixin a l’esperit de les normes de l’esport que estan practicant, animant i donant exemple del seu compliment.
4. Sigues un exemple en la pròpia actuació respecte dels jugadors propis i contraris, entrenadors contraris i equip arbitral.
5. Atén i afronta totes les situacions, especialment les actuacions intimidadores i negatives (de jugador a jugador, de grup a jugador, d’adult a jugador, de jugador a grup) quan es produeixin.
6. Gaudeix i fes gaudir de l’activitat esportiva. Evita orientar l’activitat esportiva a la pura competitivitat.
7. No busquis només el rendiment tècnic. Esforça’t per aconseguir valors ètics.
8. Evita les paraules malsonants o altres llenguatges, signes o comportaments poc apropiats. Corregeix constructivament als teus esportistes.
9. Tracta les persones amb equitat independentment del sexe, l’edat, la capacitat, l’origen ètnic, les inclinacions sexuals, la religió o les conviccions polítiques.
10. Assumeix l’obligació de protegir una imatge de bona salut, neteja i eficàcia funcional.
11. Assumeix els teus propis errors i no facis als teus esportistes responsables dels mateixos.
12. Dona exemple amb la teva actuació també en relació a totes les conductes positives demanades a tots els altres estaments del club: jugadors, familiars i aficionats, directius.

III. En referència a l’AFICIONAT/FAMILIAR

Principi:

Motivar i acompanyar els esportistes. Gaudir amb l’assistència i la contemplació de l’esdeveniment esportiu, encara que el bon joc i el resultat sigui el de l’equip rival.
Els familiars que assisteixen com a aficionats a les competicions esportives han de fomentar els valors esportius i evitar incitar a la violència física i/o verbal mitjançant els seus comportaments individuals.
Els que assisteixen a un partit o competició esportiva, en la seva condició d’aficionats o familiars, han d’assumir la seva responsabilitat amb el Joc net i el bon comportament, tant dins dels recintes esportius com en qualsevol activitat del Club on es desenvolupen les mateixes.
El Joc net va més enllà del simple respecte a les regles: aglutina els conceptes d’amistat, de respecte a l’adversari i d’esperit esportiu. Mai un familiar o aficionat ha d’encoratjar la violència, el menyspreu, l’insult o la intolerància de cap tipus.

Conductes positives:

a) PARES:

1. Inculca al teu fill/a una educació basada en el respecte dels principis ètics de l’esport, els farà millors persones i esportistes.
2. Evita exigir més del que poden fer, i evita la comparació. Amb això només s’aconsegueix disminuir l’autoestima i fomentar el desànim.
3. Estimular-los es positiu però evitar sobrevalorar-los, es creurien perfectes i incapaços de perfeccionar-se. Els vostres fills també tenen limitacions.
4. El fet de ser els vostres fills no equival a que tinguin raó, se’ls hi ha de fer veure.
5. Evita projectar cap a ells les vostres frustracions i aspiracions insatisfetes.
6. La vostra feina durant un partit pot ser la d’animar-los, però cal evitar cridar-los i donar-los ordres.
7. Respecteu el treball de l’entrenador i les seves decisions. Feu servir els canals que posa a disposició el club per qualsevol problema que poguéssiu tenir.
8. Sigueu els primers en respectar i no protestar les decisions arbitrals, si voleu que els vostres fills també ho facin.
9. Mostreu-vos sempre correctes amb els familiars, jugadors i tècnics de l’altre equip i feu ús d’un vocabulari adequat.

b) FAMILIARS I AFICIONATS EN GENERAL:

1. Respecta el rival i evita qualsevol falta de cortesia o respecte.
2. Fes un bon ús de les instal·lacions esportives.
3. Evita criticar, protestar, discutir o insultar les decisions de l’equip tècnic. Cal respectar les decisions de l’entrenador.
4. Evita criticar, protestar, discutir o insultar les decisions arbitrals. Cal respectar i acceptar les decisions dels àrbitres.
5. Evita una actitud o discurs violent, agressiu o intimidador.
6. Respon amb indiferència a les provocacions del rival.
7. Evita fomentar o incitar el joc agressiu o “fregant el límit” de l’esportivitat.

IV. En referència al CLUB-DIRECTIUS

Principi:

Les organitzacions que promouen, organitzen i gestionen competicions esportives tenen un doble repte: per una banda, fomentar entorns en els que es defensin els valors universals de l’esport; i, per l’altra, difondre els assoliments i aprenentatges realitzats sobre l’esport i socialitzar aquest coneixement adquirit a través de les seves pràctiques, grups i persones.
El Club ha d’actuar com a líders en la promoció de comportaments, valors i normes de suport al Joc net i els valors fonamentals de l’esport. Si considerem els clubs com a realitats socials resultat d’un context específic i amb alta relació amb el seu entorn, hem de valorar la seva capacitat per a transmetre els valors i els processos apresos en les seves pròpies experiències amb la finalitat de fomentar unes competicions esportives més compromeses amb els valors universals de l’esport i del Joc net.

Conductes positives:

a) DIRECTIUS:

1. Contribueix amb la teva imatge a fer més gran el teu club. No permetis mai que els èxits esportius justifiquin la falta de respecte als principis ètics-esportius, que estan per damunt de tot.
2. La teva persona ha de ser garantia d’objectivitat. Abans de prendre decisions escolta i valora.
3. La teva presència és important en els èxits, però encara ho és més en els fracassos. Mai assenyalis a ningú dels fracassos del teu club.
4. Respecta l’autonomia dels teus tècnics.
5. Respecta i fes respectar les normes de l’esport i de les organitzacions esportives pròpies i alienes que intervenen i permeten la seva pràctica competitiva.
6. Dona exemple amb la teva actuació també en relació a totes les conductes positives demanades a tots els altres estaments del club: jugadors, familiars i aficionats, entrenadors.

b) CLUB:

1. Mantenir criteris de comportament relacionats amb els principis del Joc net.
2. Plantejar un projecte institucional on s’explicitin objectius i valors en defensa dels principis esportius universals i el Joc net.
3. Establir normatives i codis de conducta que impliquin tota la comunitat.
4. Fer dels equips de competició esportiva un espai de formació i aprenentatge.
5. Promoure i facilitar les estructures organitzatives que ajudin a la consecució dels objectius i valors explicitats.
6. Preveure espais de relació i interacció per a debatre les dinàmiques dominants en les competicions esportives.
7. Decidir de forma democràtica i consensuada.

logo-claret-llops

Barcelona, a 17 d’octubre de 2016

La directiva
UE CLARET

INFORMACIÓ ADDICIONAL:

Codi de conducta de la UE CLARET del 17 d’octubre de 2016 per a descarregar (clica l’enllaç següent).
Descarregar CODI DE CONDUCTA