Hands-Raised
De conformitat amb el que preveuen els vigents Estatuts del Club i l’acord de Junta Directiva del dia 28 de març de 2017, s’anuncia la CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS a la Junta Directiva del Club per expiració del mandat dels actuals membres.

A tal efecte s’informa:

1. CÀRRECS A ESCOLLIR. REQUISITS:

Els càrrecs a escollir són els corresponents a membre de la Junta Directiva, que ha d’estar formada per un nombre de socis majors d’edat, no inferior a 5 ni superior a 11, i constituïda per un President, un o més Vice-Presidents, un Secretari, un Tresorer i un o més Vocals.

 • Per ser ELECTOR i CANDIDAT cal ser soci numerari . D’acord amb els Estatuts són socis numeraris totes les persones majors d’edat que siguin pares, mares o tutors legals dels jugadors que disposin de fitxa de competició en vigor amb la Unió Esportiva Claret.
 • L’ELECCIÓ dels membres de la Junta Directiva:
  • És per sufragi lliure, directe, igual i secret entre el socis numeraris que disposin de dret de vot, en unitat d’acte en Assemblea Extraordinària convocada a tal efecte.
  • L’elecció de membres de la Junta Directiva es per un període de 4 anys.
  • L’acreditació dels electors es farà mitjançant la presentació del DNI, Passaport ó Carnet de Conduir.

2. CALENDARI

 • TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES: del 29 de març al 1 de maig de 2017.
 • La presentació de candidatura es farà mitjançant correu electrònic a l’adreça comunicacio@basquetclaret.com . La candidatura es considerarà correctament presentada en rebre el corresponent correu electrònic de confirmació.
 • A les candidatures haurà de figurar la relació dels seus components (amb un mínim de 5 membres i un màxim de 11) amb nom i cognoms, la designació del càrrec que cadascú hagi d’exercir (President, Tresorer, Secretari, Vocal.), i l’acceptació de formar part de la candidatura dels interessats.
 • El dia 2 de maig es faran públiques les candidatures presentades.
 • En el cas de què es presenti una única candidatura aquesta quedarà proclamada sense necessitat de celebrar eleccions.

3. VOTACIÓ-ELECCIONS

 • La votació es farà en unitat d’acte el divendres 5 de maig de 2017 a l’Aula d’Escacs del Pati Vell del Col·legi Claret de Barcelona (accés per carrer Sicília 333), en el marc de l’Assemblea General Extraordinària a celebrar en 1ª convocatòria a les 20,00 h i en 2ª convocatòria a les 20,30 hores, sempre que hi concorri més d’una candidatura.

Per qualsevol consulta en relació amb aquest procés electoral podeu adreçar-vos per correu electrònic a comunicacio@basquetclaret.com.
ESCUT

La Junta Directiva

Barcelona, 29 de març de 2017